?

Log in

No account? Create an account

nkr_news


ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏ


Previous Entry Share Flag Next Entry
Սխալ քարտեզները վտանգավոր են
logo-lurer-yandex
lurer wrote in nkr_news
13:45 29.07.2011
Սխալ քարտեզները վտանգավոր են
Սխալ քարտեզները վտանգավոր են

8 Ձայն

Տեքստն ամբողջությամբ կարդացեք ԼՈՒՐԵՐ.net ազատ լրոտվական ցանցում